آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اصل متعارف ، امر بدیهی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اصل متعارف ، امر بدیهی

واژه انگلیسی
Axiom

توضیحات
در معنای کلی ، بیانی مسلّم ، خودبه‌خود روشن و پذیرفته بدون نیاز به اثبات را می‌رساند که سرآغاز استدلال قرار می‌گیرد. یک اصل متعارف ، اصل کلی است ، گزاره‌ای است که به محض فهم اصطلاحات و واژگان آن ، خودبه‌خود مشخص و قابل قبول خواهد بود. گاه این واژه در ریاضیات معنائی کم‌و‌بیش متفاوت می‌یابد و از آن اصولی قراردادی و غیر قابل اثبات مستفاد می‌شوند که چون قیاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی را تسهیل می‌کنند اساس یک استدلال قرار می‌گیرند.