آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارزش‌شناسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ارزش‌شناسی

واژه انگلیسی
Axiology

توضیحات
- ارزش‌شناسی ، دانش ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است ، لیک عملاً جهت سنجش انتقادی ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌کار می‌آید. پس ، ارزش‌شناسی به تبئین نظری انواع ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شیوه‌های تکوین ، بسط و نشر آنان می‌پردازد. با توجّه به اینکه اساس حیات اجتماعی و روابط انسانی را ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تشکیل می‌دهند ، شناخت و نقد آنان می‌تواند راهگشای شناسائی و راهبری جامعه باشد. - ارزش‌شناسی عبارت از نظریهٔ تبئین اشکال ارزش‌‌گذاری و چگونگی پیدایش ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است.