آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اختلال شخصیّت دوری‌ گزین


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اختلال شخصیّت دوری‌ گزین

واژه انگلیسی
Avoidant personality disorder

توضیحات
به‌علّت حساسیّت شدید در مقابل طردشدن ، مبتلا به‌این نوع اختلال شخصیت ممکن است به زندگی بدون روابط اجتماعی روی آورد. مع‌هذا چنین شخصی نه خجالتی است و نه غیراجتماعی ، ممکن است میل شدید نسبت به داشتن همنشین داشته باشد امّا به تضمین قوی برای پذیرفته‌شدن بدون انتقاد نیازمند است. شخص در عین‌حال که مشتاق روابط گرم و محبت‌ آمیز است به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علت ترس از طردشدن از برقراری ارتباط نگران است ، در محیط کار به وظایف پیرامونی اکتفا کرده و ندرتاًً به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال کسب موقعیت بهتر با قبول مسؤولیت است.