آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اختلال اجتنابی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اختلال اجتنابی

واژه انگلیسی
Avoidant disorder

توضیحات
۱- بیزاری مستمر و شدید از تماس با مردم بیگانه که برای ایجاد اختلال در عملکرد اجتماعی و روابط با همتاها کافی است. ۲- تمایل آشکار برای برقراری رابطه با افراد آشنا. مثل اعضای خانواده وهمتاهائی که شخص آنها را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی می‌شناسد ، مشخص می‌باشد. اختلال اجتنابی در پسرها شایع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از دخترهاست. کودکان مبتلا شدیداً از برقراری تماس‌های بین فردی یا روابط رضایت‌بخش با افراد بیگانه پرهیز می‌کنند؛ به‌حدی‌که در عملکرد گروهی آنها با همتاها آشکارا ایجاد اختلال می‌نماید. آثار کمروئی در صداهای آنها نیز مشخص است.