آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آموزش اجتنابی ، اجتناب‌آموزی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آموزش اجتنابی ، اجتناب‌آموزی

واژه انگلیسی
Avoidance training

توضیحات
آن نوع یادگیری که طی آن موجودزنده بادادن پاسخ انتظاری مناسب ، می‌تواند از تنبیه اجتناب کند.