آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پاسخ اجتنابی ، واکنش اجتنابی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پاسخ اجتنابی ، واکنش اجتنابی

واژه انگلیسی
Avoidance response

توضیحات
واکنش اجتنابی هرگونه حرکت اجتنابی از یک شی یا هدف است. این حرکت ممکن است به‌صورت فیزیکی و یا رویگردانی از افکار ، عقاید و باورها باشد. مفهوم ضمنی اصطلاح این است که شیء خواص نامطلوب و آزارنده داشته و برانگیزنده رفتار اجتنابی است.