آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادگیری اجتنابی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادگیری اجتنابی

واژه انگلیسی
Avoidance learning

توضیحات
یادگیری اجتنابی زمانی است که یک موجودزنده این توانائی را می‌یابد که با استفاده از نشانه یا علامتی خاص از تماس با محرکی زیان‌آور اجتناب کند. تقویت منفی به دو نوع یاد‌گیری مربوط است ، یادگیرگریزی و یادگیری اجتنابی ، در اولی حیوان می‌آموزد که خود را از مرحله‌ای که نمی‌خواهد در آن باقی بماند نجات دهد. در یادگیری اجتنابی یک واکنش اضافی لازم است. یادگیری اجتنابی و یادگیری فرار دو نوع کنترل بیزاری‌آور شمرده می‌شوند. رفتاری که منبع محرک بیزاری‌آور را مهار کند تقویت شده و دوام می‌یابد.