آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازده (ستانده) برون داد


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
بازده (ستانده) برون داد

واژه انگلیسی
Output

توضیحات
- چیزهائی که سیستم به محیط یا سیستم‌‌های مجاور خود صادر می‌‌کند ، برونداد نامیده می‌‌شود. به عبارت دیگر ، آنچه که یک سیستم با هدف قبلی (طبق انتظار) یا اتفاقی (غیرمنتظره) تولید می‌‌کند ، برونداد آن است. - در آموزش و پرورش بازده یا برونداد ، یادگیرنده‌‌ای است که یاد گرفته است ، یا دانشی است که تولید شده است. به عبارت دیگر برون داده‌‌ها عبارتند از: مجموعه فرآورده‌‌های مادی و معنوی نظام آموزشی ، این فرآورده‌‌ها می‌‌توانند بار دیگر توسط خطوط ارتباطی بازخورد ، به شکل داده‌‌های جدید به نظام آموزشی بازگردند. - پاسخ داده شده توسط یک نظام خبرپردازی پس از پردازش اطلاعات