آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون نقاشی آدمک


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون نقاشی آدمک

واژه انگلیسی
Draw-a-man test

توضیحات
آزمون نقاشی آدمک ، یک آزمون هوشی است که توسط فلورنس گودایناف (Florence Goodenough) طراحی شده است. نقاشی آدمک کشیده شده توسط کودک از نظر دقت مشاهده و رعایت جزئیات ، صرف‌‌نظر از جنبه‌‌های هنری ، نمره‌‌گذاری می‌‌شود. نمره‌‌های حاصل سپس برای محاسبه بهره هوشی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این آزمون در سال ۱۹۶۳ توسط دیل هریس (Dale Harris) مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به آزمون نقاشی بلوغ روانی هریس - گودایناف موسوم گشت. (Harris-Goodenough drawing test of psychological maturity)