آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمونه‌‌گیری مضاعف


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نمونه‌‌گیری مضاعف

واژه انگلیسی
Double sampling

توضیحات
کاربرد دو روش نمونه‌‌گیری و یا بیشتر در سطوح مختلف بررسی. به‌‌عنوان مثال ، نمونه‌‌گیری تصادفی در آغاز و پس از آن در درون نمونه برگزیده با روش تصادفی ، نمونه‌‌ای دیگر با شیوه خوشه‌‌ای گرفته می‌‌شود. این شیوه را در شرایطی نمونه‌‌گیری مختلط (mixed sampling) نیز گویند.