آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برتری ، سلطه‌‌گری ، برتری جوئی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برتری ، سلطه‌‌گری ، برتری جوئی

واژه انگلیسی
Dominance

توضیحات
- یک صفت شخصیتی ، مشخص با تمایل به تحت سلطه قرار دادن و کنترل دیگران - کنترل یک عضو یا ساختمان توسط عضو یا ساختمانی دیگر