آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منابع برنامه درسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
منابع برنامه درسی

واژه انگلیسی
Curriculum resources

توضیحات
یک برنامه درسی کارآمد مبتنی بر اطلاعات از سه منبع اساسی یعنی ۱.طبیعت یادگیرندگان تحت تعلیم (اطلاعات درباره یادگیرندگان) ۲. جامعه‌‌ای که مؤسسات تربیتی را فراهم آورده و اداره می‌‌کند (اطلاعات درباره جامعه) ۳. دانش گردآوری شده موجود می‌‌باشد. این اطلاعات برای مراحل طرح‌‌ریزی برنامه درسی ، هدف‌‌های کلی و هدف‌‌های عینی ، الگوی برنامه درسی ، مدل‌‌های آموزشی و شیوه‌‌های ارزشیابی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. اطلاعات درباره یادگیرندگان مانند: ۱. اطلاعات جمعیت‌‌شناسی و ثبت‌‌نامی (تعداد تولد ، توزیع سنی زمینه‌‌های نژادی و قومی ، نرخ باروری ، نرخ رشد جمعیت دانش‌‌آموزی ، میزان ثبت نام و...) ۲. اطلاعات مربوط به ترک تحصیل (نرخ ، دلایل ، ویژگی‌‌های و...) و اطلاعات درباره جامعه شامل اطلاعات در مورد خانواده ، گروه همسالان ، اجتماع ، ارتباط جمعی ، محیط و انرژی ، تکنولوژی و ارزش‌‌ها است.