آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فن تدریس


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فن تدریس

واژه انگلیسی
Teaching technique

توضیحات
۱. به راه و روش خاص در تدریس یا اداره فعالیت آموزشی گفته می‌‌شود. ۲. به روش معلم یا شیوه او در آموزش گفته می‌‌شود.