آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کودک کتک خورده (مضروب)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کودک کتک خورده (مضروب)

واژه انگلیسی
Battered child

توضیحات
کودکی که مکرراً در معرض تنبیه بدنی شدید و سوءرفتار والدین یا مراقبین خود قرار گرفته است.