آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مهارت‌‌های پایه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مهارت‌‌های پایه

واژه انگلیسی
Basic skills

توضیحات
آن دسته از فعالیت‌‌های مدرسه که یادگیری آنها برای ادامه دادن سایر فعالیت‌‌های مدرسه برای دانش‌‌آموزان ضروری است؛ به‌‌ویژه خواندن ، نوشتن و چهار عمل اصلی در حساب. به عبارت دیگر مهارت‌‌هائی که برای فراگیری سایر مطالب ضرورت اساسی داشته باشد مثل خواندن ، نوشتن و حساب را مهارت‌‌های پایه گویند. به‌‌طور معمول ، این مهارت‌‌ها شامل سه مهارت خواندن ، نوشتن و محاسبه می‌‌شود. اما در آینده ، پیچدگی روزافزون جامعه ، ممکن است مهارت‌‌های پایه دانش کامپیوتر و مهارت‌‌های اجتماعی موردنیاز چنین جامعه‌‌ای را نیز در برگیرد.