آفتاب

واژه نامه های آفتاب

علوم بنیادی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
علوم بنیادی

واژه انگلیسی
Basic sciences

توضیحات
پژوهش‌‌هائی هستند که در درجه اول تأمین‌‌کننده نیازها و کنجکاوی‌‌های افراد تحقیق‌‌کننده می‌‌باشند. بدین معنا که انسان ذاتاً جستجوگر و کنجکاو است که از کم و کیف امور بدور از اینکه برای او نافع باشد یا نه اطلاع حاصل کند. دانشمندان علوم بنیادی سعی در کشف روابط میان پدیده‌‌ها می‌‌کنند و هدف عمده‌‌ای که از تلاش علمی خود دارند این است که بتوانند از نتایج کار خود به یک تئوری یا نظریه‌‌ای ، از وضع موجود پدیده‌‌ها برسند.