آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نیازهای بنیادی (اساسی)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نیازهای بنیادی (اساسی)

واژه انگلیسی
Basic needs

توضیحات
در نظریه شخصیت ابراهام مزلو ، نیازهای اولیه بشر از جمله نیازهای فیزیولوژیک مثل غذا ، آب ، اجتناب از درد و غیره.