آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شرطی‌سازی اجتنابی ، شرطی‌کردن اجتنابی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
شرطی‌سازی اجتنابی ، شرطی‌کردن اجتنابی

واژه انگلیسی
Avoidance conditioning

توضیحات
تدابیر آزمایشی که به وسیلهٔ‌آن ارگانیسم از راه انجام یک رفتار مناسب می‌تواند از یک محرک آزاردهنده اجتناب کند.