آفتاب

واژه نامه های آفتاب

معلم کمکی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
معلم کمکی

واژه انگلیسی
Auxiliary teacher

توضیحات
شخصی که آموزش خاص ندیده یا فقط دورهٔ آموزش کوتاه‌مدتی را گذرانده است معلم رسمی را در انجام‌دادن وظایف عادی تحت نظارت خودش کمک می‌کند. معلم کمکی تنها در وظایف غیرآموزشی معلم رسمی را کمک می‌کند.