آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتقاد از خود


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
انتقاد از خود

واژه انگلیسی
Autocritics

توضیحات
انتقاد خصوصی یا علٌتی که استفاده‌کننده درباره اعمال خود و یا رفتار گذشته‌اش به‌عمل می‌آورد و عبارت است از روش اساسی پی‌بردن به اشتباهات و کمبودها و ازبین‌بردن و جلوگیری از تکرار آنها