آفتاب

واژه نامه های آفتاب

وسایل شنیداری - دیداری ، وسایل سمعی-بصری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
وسایل شنیداری - دیداری ، وسایل سمعی-بصری

واژه انگلیسی
Audio - visual aids

توضیحات
- وسایل شنیداری - دیداری یا تکنولوژی شنیداری - دیداری ، اصطلاح عامی است که برای وسایل و موادی که از بینائی ( وسایل کمک‌آموزشی دیداری audio aids) ، یا هردو باهم مانند ، فیلم و تلویزیون ، در جهت کمک به یادگیری استفاده می‌کنند. - هر نوع وسیله‌ای را گویند که آموزش را از طریق حس شنوائی و بینائی باهم در آن واحد ممکن می‌سازد.