آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیام‌گیرندگان ، مخاطبین ، حضّار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پیام‌گیرندگان ، مخاطبین ، حضّار

واژه انگلیسی
Audience

توضیحات
۱- گروهی است موقّت که در معرض محرک واحدی قرار دارد. در بین حضار یا مخاطبان حداقلی از عمل متقابل وجود دارد و واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگران در مورد چیزی که واقع می‌شود معمولاً بر واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هر یک از اعضای گروه اثر می‌گذارد. ۲- مجموعه افرادی مجتمع یا ناهمجا که توجه آنان به موضوع یگانه‌ای معطوف باشد.