آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسناد


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اسناد

واژه انگلیسی
Attribution

توضیحات
۱- عمل نسبت‌دادن به یک ویژگی به خود یا دیگران ۲- فرایندی که افراد به‌کار می‌برند تا رویدادها (رفتارها) را به شرایط زیربنائی آنها پیوند دهند.