آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون نگرش


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون نگرش

واژه انگلیسی
Attitude test

توضیحات
آزمونی که علاقه یا بی‌علاقگی ، و میل و نفرت فرد نسبت به گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سازمان‌های اجتماعی و همچنین تعصبّات و رجحان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلی فرد را مورد سنجش قرار می‌دهد ، آزمون نگرش گفته می‌شود.