آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نگرش ، طرز تلقی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نگرش ، طرز تلقی

واژه انگلیسی
Attitude

توضیحات
۱- واکنش عاطفی ، اعتقاد و تمایل رفتاری است نسبت به یک محرک اجتماعی خاص ۲- گرایش یا جهت‌گیری مثبت یا منفی در برابر یک امر اجتماعی ، اشخاص ، گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا اشیا ۳- نگرش ، تمایلی کم‌و‌بیش ثابت به واکنش مثبت یا منفی به دره‌هائی خاص از آدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا اشیا است. ۴- آلپورت (Allport) طرز تلقی را عبارت از آمادگی ذهنی و عصبی می‌داند که با تجربه سازمان می‌یابد و به واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرد در برابر اشیاء و شرایط و اوضاعی که بدان مرتبط می‌شوند ، تأثیری هدایت‌بخش و پویا برجای می‌‌گذارد. و می‌نارد (J. Meynard) آن‌را "آمادگی درونی و یا به‌طورکلی آمادگی برای انجام عمل به‌نحوی خاص تعریف می‌کند." معمولاً گفته می‌شود نگرش سه ویژگی دارد. این‌سه عبارتند از شناختی ، هیجانی و رفتاری. ویژگی شناختی به معنی عقاید آگاهانه به معنای احساسات خوشایند تا ناخوشایندی است که در وقت فعال‌شدن نگرش انگیخته می‌شود. ویژگی رفتاری یعنی کارکردهای عملی که در پاسخ به نگرش رخ می‌دهند.