آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رها کردن ، ترک کردن؛ (کشتی) را به سرنوشت خود رها کردن؛ دست کشیدن؛ کنار گرفتن


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
رها کردن ، ترک کردن؛ (کشتی) را به سرنوشت خود رها کردن؛ دست کشیدن؛ کنار گرفتن

واژه انگلیسی
Abandon

توضیحات