آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حسابداری، محاسبه، حساب، شمارشگری، عمل یا نظام تهیه و تسویه حساب‌ها


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
حسابداری، محاسبه، حساب، شمارشگری، عمل یا نظام تهیه و تسویه حساب‌ها

واژه انگلیسی
Accounting

توضیحات