آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حسابداری، نظریۀ عملیات حسابداری، وظایف حسابداری، فعالیت حسابداری


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
حسابداری، نظریۀ عملیات حسابداری، وظایف حسابداری، فعالیت حسابداری

واژه انگلیسی
Accountancy

توضیحات