آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رهائی از تعهدات، ایجاب و قبول، سازش و تراضی، مصالحه، تراضی، تراضی و ایفای عهد، سازش و رضایت، توافق و رضایت


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
رهائی از تعهدات، ایجاب و قبول، سازش و تراضی، مصالحه، تراضی، تراضی و ایفای عهد، سازش و رضایت، توافق و رضایت

واژه انگلیسی
Accord and satisfaction

توضیحات
اصطلاحی است حقوقی که در مورد تغییر در شرایط قرارداد اصلی به‌کار می‌رود و نشانگر آن است که طرفین قرارداد با تغییر اعمال شده موافق هستند و از قرارداد راضی می‌باشند.