آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیمه نامه‌هائی که یک کارگزار یا دلال نوشته و بیمه گذار آنها را پذیرفته باشد.


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
بیمه نامه‌هائی که یک کارگزار یا دلال نوشته و بیمه گذار آنها را پذیرفته باشد.

واژه انگلیسی
Accommodation line

توضیحات