آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تطبیق کردن، همراهی کردن، تصفیه کردن، اصلاح کردن، خدمت کردن، تأمین کردن، تعمیر کردن


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
تطبیق کردن، همراهی کردن، تصفیه کردن، اصلاح کردن، خدمت کردن، تأمین کردن، تعمیر کردن

واژه انگلیسی
Accommodate ,to

توضیحات