آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آهنگ افزایش (در ارزش)، نرخ افزایش، میزان افزایش، نسبت شمول، نسبت استخدام، نسبت دستیابی به‌کار


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
آهنگ افزایش (در ارزش)، نرخ افزایش، میزان افزایش، نسبت شمول، نسبت استخدام، نسبت دستیابی به‌کار

واژه انگلیسی
Accession rate

توضیحات
در مدیریت شخصی نسبت شمار کارمندان و مزدبگیران در یک ماه به متوسط نیروی کار در ماه است.