آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمونه گیری برای پذیرش، نمونه گیری پذیرش، نمونه گیری متعارف، نمونه گیری قابل قبول، نمونه برداری قابل قبول، نمونۀ آماری قابل قبول


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
نمونه گیری برای پذیرش، نمونه گیری پذیرش، نمونه گیری متعارف، نمونه گیری قابل قبول، نمونه برداری قابل قبول، نمونۀ آماری قابل قبول

واژه انگلیسی
Acceptance sampling

توضیحات