آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جریمه پراختن، پرداختن جریمه، خریدن، ابتیاع کردن، پرداختن، ایستادگی کردن


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
جریمه پراختن، پرداختن جریمه، خریدن، ابتیاع کردن، پرداختن، ایستادگی کردن

واژه انگلیسی
Aby ,to

توضیحات