آفتاب

واژه نامه های آفتاب

واگذاری ، ترک ، صرف نظر ، عدم تعقیب ، ترک کشتی (در بیمۀ دریائی) ، کناره گیری ، اعراض از حق ، رها کردن ، عدم ادعا ، صرف نظر کردن و متوقف شدن مالکیت یا حقوق ، واگذاری اختیاری کلیه حقوق ، اتمام ذخایر معدن


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
واگذاری ، ترک ، صرف نظر ، عدم تعقیب ، ترک کشتی (در بیمۀ دریائی) ، کناره گیری ، اعراض از حق ، رها کردن ، عدم ادعا ، صرف نظر کردن و متوقف شدن مالکیت یا حقوق ، واگذاری اختیاری کلیه حقوق ، اتمام ذخایر معدن

واژه انگلیسی
Abandonment

توضیحات