براساس اسناد و شواهد و مدارک موجود، شهر قم در سده‌هاى پيش از اسلام شهرى معتبر و داراى محدودهٔ نسبتاً بزرگى بوده است. حتى برخى از مورخان قديم، به حکامى که در زمان پادشاهان ايران باستان در اين شهر حکومت داشتند، اشارت کرده‌اند.