غار نياسر کاشان

در دل کوه کرکس و بر فراز تپه‌هاى آهکى مشرف بر نياسر کاشان غارى انسان‌ساخت با مقاصد مذهى و آئينى ايجاد گرديده که شامل مجموعهٔ زيرزمينى و پيچيده‌اى است و از راهروهاى تنگ و طولانى و اتاق‌ها و چاه‌هاى متعدد تشکيل شده است. غار که به ”سوراخ رئيس“ يا ”غارويس“ شهرت دارد در سه طبقه و با حفر چاه‌هاى متعدد کنده شده است.


از فرضيات منشاء تاريخى غار اين است که براى ساخت آتشکده نياسر از سنگ‌هاى تراشيده شدهٔ حاصل از کندن غار استفاده شده است. غار در ادوار تاريخى موارد استفادهٔ نظامى و دفاعى داشته است.

ساير غارها

از غارهاى استان مى‌توان به غار آهکى کلهرود در ۸۵ کيلومترى شمال اصفهان واقع در دامنه‌هاى کرکس، غار آهکى علويجه، غار قهرمان در کوه غربى چشمه دارد. در خمينى‌شهر غار شاه‌شکر در کيلومتر ۳۰ جادهٔ شهرضا - سميرم و غار کوکولو و غار شاه قنداب اشاره کرد.