جنگل‌هاى استان اصفهان به دو گروه، جنگل‌هاى نسبتاً انبوه و جنگل‌هاى دست کاشت تقسيم مى‌شوند.


جنگل‌هاى طبيعى استان شامل جنگل‌هاى نسبتاً انبوه طبيعى و جوامع نيمه‌جنگلى و نيمه خشک است. در شهرستان‌هاى اردستان، کاشان، نائين، نطنز، شهرضا، گلپايگان و لنجان (زرين‌شهر) نيز نمونه‌اى از جنگل به‌طور پراکنده وجود دارد. بهترين گونه‌هاى موجود در اين جنگل‌ها بادام، بلوط، گلابى وحشي، بنه (پستهٔ وحشي)، زبان‌گنجشک، زرشک، شنگ، زالزالک، شير خشت، افرا، نسترن وحشي، سماق، گيلاس وحشي، وغدانان، کيلم، ارس و ... است.

مناطق نيمه‌جنگلى و نيمه‌خشک

اين مراتع که شجر ناميده مى‌شود در استان وجود دارد. مراتع شجر برحسب نوع خاک و جهت شيب داراى تک درختان ارس، درختان بلوط، درختان بادام و جوامع آب‌دوست بيد و صنوبر است. از ديگر جوامع نيمه جنگلى استان که در کوهپايه‌هاى زاگرس و حتى ارتفاعات مرکزى پائين‌تر از مدار بلوط ديده مى‌شود جامعهٔ بادام و بنه است.

جنگل‌هاى دست کاشت

در استان اصفهان حدود ۳۸۸ هکتار جنگل‌هاى دست کاشت وجود دارد که عمدتاً توسط سرجنگلدارى استان براى تعديل آب و هوا و تثبيت ماسه‌هاى روان در اطراف اصفهان، قلعه سفيد کاشان، آران، بيدگل، ارستان، برخوارو ميمه نائين، کاشان و ... احداث شده است. مهمترين گونه‌هاى درختى در اين جنگل‌هاى گردو، بادام، ارژن، کاج تهران، کاج سياه، سرو خمره‌اي، سرو نقره‌اي، اقاقيا و کبوده است.