آثار نقش رجب شامل چهار نقش برجسته است: در تصوير روبه‌رو اردشير بابکان مجسم شده است که حلقه سلطنت را از اهورامزدا مى‌گيرد. جلوى آنها نقش بهرام نوه اردشير و ايزد بهرام به صورت هرکول ديده مى‌شود. پشت سر اهورامزدا نقش دو بانو در حال احترام حجارى شده که احتمالاً ملکه اردشير و نديمه‌اش هستند. يکى از بزرگان در پشت سر اردشير با مگس‌پران همراه شاهزاده شاپور وليعهد اردشير به حال کرنش ايستاده‌اند.


تصوير ديگر کمى عقب‌تر از اين نقش کنده شده و نيم تنهٔ کرتير موبد معروف و مقتدر اوايل دوره ساسانى و کنار او يک کتيبه مفصل پهلوى از او ديده مى‌شود.