۱. رئيس مجلس؛ ۲. رهبر مجلس؛ ۳. ناظر حزبي؛ ۴. منشى و کادر اداري؛ ۵. پيشکار؛ ۶. نمايندگان منتخب؛ ۷. نمايندگان غيرمنتخب؛ ۸. نمايندگان انتصابي؛ ۹. گزارشگران؛ ۱۰. مترجمان؛ ۱۱. کتابخانه و کادر دفتري.

رئيس پارلمان

رئيس پارلمان برامور پارلمان نظارت دارد . بموجب قانون‌اساسي، رئيس پارلمان بايد واجد شرايط انتخاب‌ شدن باشد، ولى الزاماً نبايد عضو انتخابى پارلمان باشد. رئيس پارلمان توسط نمايندگان انتخابى گزينش مى‌شود و تا دورهٔ بعد دوران رياست وى ادامه مى‌يابد.


رؤساى قبلى پارلمان عبارت‌انداز: سِرجرج اوهلرز ۱۹۶۳ - ۱۹۵۵، آقاى پارکر ۶۴- ۱۹۶۳ آقاى راجا ۶۶-۱۹۶۴، آقاى کوماراسوامى ۷۰-۱۹۶۶ و آقاى دکتر يوگين‌سينگ ۸۹ -۱۹۸۸ رئيس مجلس يک معاون دارد که در غياب وى انجام وظيفه مى‌کند.


- تمشيت امور دولت و تنظيم برنامه در مجلس: اين امور در مشاورت با ناظر دولت انجام مى‌شود.


- ارائه ‌نظر به مجلس راجع به مشکلاتى که ممکن‌است بروز کند. بعنوان نمونه هرگاه اقتدار رئيس مجلس مورد بى‌اعتناى واقع شود، رهبر مجلس مى‌تواند نسبت به معلق‌ساختن نماينده خاطى اقدام کند و موضوع به کميته امتيازات ارجاع شود.


- طرح لوايح آئين‌نامه‌اى در خصوص نحو‌ه‌ کار مجلس، بعنوان نمونه تعيين ‌وقت و زمان اضافى براى نشست‌هاى مجلس، براساس دستورالعمل‌هاى آئين‌نامه‌اي.

ناظرحزبى

ناظر حزبى عامل برقرارى نظم و انضباط در حزب سياسى مربوطه است. هر حزب سياسى مى‌تواند يک ناظر حزبى در پارلمان داشته باشد. در حال‌حاضر دکتر لى يوان يانک به عنوان ناظر حزب اقدام مردم که ناظر دولت هم محسوب مى‌شود، عمل مى‌کند. دکتر اونگ چونگ و آقاى گوچى وي به عنوان معاونين ناظر حزبى محسوب مى‌شوند. نظر به وجود فقط دو نماينده از احزاب مخالف، ناظر حزبى مخالف در پارلمان وجود ندارد. وظايف ناظر حزبى عبارت است از:


۱. حصول اطمينان از جريان آرام و مؤثر امور در مجلس، تنظيم‌ وقت، فهرست و نوبت نمايندگانى که مايلند براى هر لايحه يا مورد مطرح شده در پارلمان سخنرانى کنند. اين امر به پارلمان کمک مى‌کند برنامه تنظيمى براى تصويب لوايح در وقت تعيين ‌شده تکميل نمايد.


۲. حصول اطمينان از وجود ارتباطات مؤثر در درون حزب.


۳. حصول اطمينان از اينکه نمايندگان هر حزب، مطابق با موضوع حزب خود در رأى‌گيرى لوايح شرکت مى‌کنند. نمايندگان مى‌توانند مطابق با وجدان خود نسبت به لوايح رأى دهند ولى قبل از انجام آن نبايد ناظر حزبى را از قصد خود مطلع سازند. بنابر اين ناظر حزبى مانع از ايجاد اغتشاش در پارلمان به جهت آراء غيرقابل انتظار مى‌شود.

منشى‌ مجلس و دستياران

منشى مجلس و دستياران وى بخشى از دبيرخانه پارلمان محسوب مى‌گردند. منشى پارلمان در واقع ارشدترين مقام دبيرخانه بشمار مى‌آيد و دستياران وى را در انجام وظايف يارى مى‌کنند. منشى مجلس در حال‌ حاضر آقاى چى او رام است که از هندى‌تباران سنگاپور محسوب مى‌شود. چهار دستيار ارشد وى عبارت‌اند از: آقاى دنئو سنگ‌کي، خانم ليائولاى‌چون، آقاى هارلند سيد و خانم وانگ شيوجى‌يوان و خانم کارى‌چان نيز بعنوان دستيار جزء عمل مى‌کند. شرح وظايف منشى و دستياران عبارت‌اند از:


۱. کمک به رئيس مجلس در تنظيم و اجراى کليه امور مربوط به مناظرات و جلسات بحث‌وگفتگو در پارلمان و کميته‌هاى آن.


۲. انجام مراحل مختلف مربوط به طرح لوايح و پاسخ به پرسش‌هاى عنوان ‌شده و ساير امورى که بايد توسط نمايندگان مطابق با آئين‌نامه اجرايى صورت‌گيرد.


۳. بررسى آئين‌نامه و شناسايى مشکلات احتمالى در اجراى آئين‌نامه و کمک به تنظيم تِز کارى بمنظور حصول اطمينان از يک دست‌بودن رويه اقدام در پارلمان.


۴. چاپ و انتشار آراء و مباحث مجلس.


۵. نظارت بر امور ادارى مرتبط با پارلمان، نمايندگان، کادر دفتري، حسابدارى و نيز ابنيه پارلمان.

پيشکار (Sevent Arms)

پيشکار ملازم رکاب رئيس مجلس پارلمان محسوب مى‌شود. کلمه سرجانت از واژه لاتين (Serviens) مشتق شده و به معنى خدمتکار مى‌باشد. اين سمت از دوران استعمارى انگليس به يادگار مانده است. در گذشته سِر جانت به عنوان مأمور محافظ پادشاه قلمداد مى‌شد و پادشاه مأمور محافظ خود را با گرز ويژه به پارلمان اعزام مى‌داشت تا نمايان‌گر اقتدار پادشاه باشد. در حال حاضر اينچک تاربه بن عبدالحميد که از مسلمانان مالايى‌تبار سنگاپور است، وظايف پيشکار را از سال ۱۹۹۲ برعهده داد. شرح وظايف پيشکار عبارت است از :


۱. حفظ نظم در محوطه پارلمان. وى ورود مردم عادى را به پارلمان براى نظارت جلسات شور و بحث تنظيم مى‌کند. وى همچنين از اختيارات لازم براى جلب و بازداشت افراد مُخِل نظم در محوطه پارلمان به هنگام در جريان بودن نشست پارلمان يا کميته‌هاى آن، بدون حکم دادگاه برخوردار است.


۲. نظارت بر نظافت و پاکيزگى ساختمان و محوطه، کنترل نيروى امينى پليس مأمور حفاظت از پارلمان.


۳. اجراى تنش تشريفاتي، در آغاز هرنشست پارلماني. وى قبل از شروع مباحث، ملبس به يونيفورم ويژه در حاليکه گرز حکومتى را بردوش دارد پيش‌روى رئيس و منشى‌ها وارد مى‌شود. وى در طول جريان مباحث در پارلمان حضور خواهد داشت تا هرگونه دستورات رئيس پارلمان را به اجرا درآورد.


مترجمين همزمان، گزارشگران و کادر کتابخانه و دفتر، ساير امور ادارى مجلس را انجام مى‌دهند. از آنجايى که طبق آئين‌نامه نمايندگان مى‌توانند به هريک از زبان‌هاى چهارگانه رسمى انگليسي، چيني، مالايو و تاميلى در مباحثات شرکت‌کنند. واحد ترجمه همزمان، خدمات خود را براى برگردان مذاکرات به چهار زبان فوق در نشست‌هاى مختلف پارلمان و کميته‌ها ارائه مى‌دهند. گزارشگران، مسئول تنظيم و ضبط سخنرانى‌ها و مباحثات و چاپ و انتشار آن هستند.


اين قبيل انتشارات مجلس بعداً در اختيار تمامى مردم قرار مى‌گيرد. کادر کتابخانه و دفتري، خدمات کتابخانه‌اى و اطلاعاتى خود را به نمايندگان و مقامات پارلمان ارائه مى‌دهند.