معادن

سنگاپور از نظر معادن زيرزميني، کشورى فقير بوده و تقريباً کليه سنگ‌هاى فلزى را وارد مى‌کند.

صنايع

توليدات صنعتى در سنگاپور از اهميت ويژه‌اى برخوردار است و هر سال مقدار زيادى در اين بخش سرمايه‌گذارى مى‌شود. با توجه به محدودبودن بازار داخلى و با در نظر گرفتن اين حقيقت که دوسوم محصولات صنعتى سنگاپور به خارج صادر مى‌شود، اقتصاد اين کشور از رکود جهانى شديداً آسيب مى‌بيند.بخش صنعتى سنگاپور طى سال‌هاى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ رونق زيادى داشت. بعلت افزايش توليدات و تورم کمتر نسبت به کشورهاى صنعتى ديگر، توليدات صنعتى سنگاپور در بازارهاى بين‌المللى با توليدات ساير کشورها رقابت مى‌کند. رشد صنعتى در سال ۱۹۸۶ به ۴/۸ درصد رسيد (اين رقم در سال ۱۹۸۹ به ۱۸ درصد رسيد) .


در سال ۱۹۹۵ سهم بخش صنعتى در توليد ناخالص داخلى ۹/۲۴ درصد در مقايسه با ۹/۲۶ درصد بخش بازرگانى و مالى بوده‌است.


در اوايل سال ۱۹۹۵ صنعت الکترونيک رشد ۷/۶ درصد را داشت.


بخش صنعتى ۳/۴ درصد در سال ۱۹۹۷ که اين رقم در سال ۱۹۹۷، ۳/۳ درصد بود.