ليست تقريباً کاملى از مهم‌ترين کالاهاى صادراتى ايران به کشور سنگاپور را در بخش بررسى روند ۵ سالهٔ صادرات و واردات سنگاپور با ايران بر حسب گروه‌هاى کالايى و نيز در جدول صادرات ايران به سنگاپور - سال ۱۳۷۸ آورديم و بيان کرديم که بيش از ۶۵% از صادرات ايران به اين کشور از محصولات گروه پنجم کالايى (HS) مى‌باشد.


در مورد کشورهاى رقيب ايران در بازار سنگاپور بايد گفت که کل صادرات کشور ايران به کشور سنگاپور، در طى سال‌هاى (۹۷ - ۱۹۹۵)، به‌ترتيب ۳۸۲/۰%، ۲۷۶/۰% و ۴۳۹/۰% مى‌باشد که در بهترين حالت باز هم کمتر از ۵/۰% مى‌باشد. اين امر نشان‌دهنده سهم بسيار کوچک ايران از کل واردات سنگاپور است اما على‌رغم اين سهم کوچک، کشورهاى فراوانى در جهت افزايش سهم خود در تجارت با سنگاپور، در رقابت با يکديگر هستند.


مهم‌ترين کشورهاى فعال در عرصه بازار وارداتى سنگاپور، در جدول مبادلات کشور سنگاپور به تفکيک مناطق و کشورها به همراه سطح صادرات آنها به سنگاپور در بخش بررسى روند ۵ سالهٔ صادرات و واردات سنگاپور با ايران بر حسب گروه‌هاى کالايى آورده شده است.