قطر کشور يکپارچه‌اى است که واحدهاى فرعى سياسى ندارد. اين کشور همچنين به ۹ منطقه (شهرداري)، ۸۸ ناحيه و ۲۳۵۶ بلوک تقسيم شده است که هر بلوک شامل مجموعه‌اى از ساختمان‌هاى مسکونى مى‌باشد. شوراهاى شهردارى در دوحه، وکره، خور، زخيره، رايان وام صلان و ... ضمن انجام برنامه‌هاى عمرانى در شهرهاى مربوطه، مستقيماً در مقابل وزارت امور شهردارى‌ها نيز مسؤول هستند.