اصولاً در عمان هيچ‌گونه اتحاديه، حزب و سنديکائى وجود ندارد. مى‌توان گفت مردم دخالتى در امر کشور‌دارى ندارند. قوانين و مقررات توسط سلطان وضع شده براى اجراء به دولت ابلاغ مى‌گردد. تشکيل هرگونه حزب سياسى و انجمن و غيره نيز در اين کشور ممنوع است و هيچ‌گونه فعاليت سياسي، اجتماعى و مردمى نيز به‌دليل جو موجود ديده نمى‌شود. راديو و تلويزيون و مطبوعات تحت کنترل شديد دولت مى‌باشد. همچون خيلى از جوامع جهان سوم گرايش به فرهنگ غربى در ميان جوانان وجود دارد و فرصتى براى پرداخت به مسائل سياسى و رشد آگاهى‌هاى خود نمى‌يابند. بايد افزود که در عمان رهبر مردمى مشخصى که توان اظهار وجود داشته باشد، وجود ندارد.


در کشور عمان همه چيز در شخص سلطان خلاصه مى‌شود، قانون‌اساسى وجود ندارد و تمام قوانين جارى مملکت که جهت اداره کشور به آنها نياز است طى فرامينى از سوى سلطان صادر مى‌شود که لازم الاجراء است. حکومت عمان سلطنت مطلقه است و همان‌طور که گفته شد فاقد قانون‌اساسى مى‌باشد. تشکيلات ادارى و سياسى حکومت زير نظر مستقيم سلطان مى‌باشند، که عبارتند از: رئيس هيئت دولت و شوراهاى تخصصى اين شوراها به فرمان سلطان و به‌منطور کمک در امر برنامه‌ريزى و اجراء سياست کلى دولت ايجاد شده‌اند و خود شامل شوراى توسعه، شوراى دارائي، شوراى عالى جوانان و شوراى حمايت از محيط زيست و مبارزه با آلودگى مى‌شوند.