گارد عبارت است از نحوهٔ قرار گرفتنِ کشتى‌گير در مقابل حريف، يا نحوهٔ تقابل دو کشتى‌گير در مقابل هم، و يا طريقهٔ ايستادن کشتى‌گير براى انجام کشتى.


گارد، زمانى صحيح و قابل اطمينان است که تعادل کشتى‌گير را در تمام عمليات و مانورها، هنگام کشتى گرفتن، کنترل نمايد، و آن نيز زمانى است که عمليات انجام شده از نظر فيزيکى صحيح باشد تا مرکز ثقل به‌وجود آمده مانع عدم تعادل کشتى‌گير نگردد.


در گاردها، دست‌ها نقش مهمى را در کنترل بدن و حفاظت پاها ايفاء مى‌نمايند. گاردها در ورزش کشتي، با توجه به نوع کشتي، نحوهٔ قرار دادن پاها، ميزان خم شدن به‌طرف جلو، و همچنين تقابل اين گاردها در مقابل هم، انواع مختلفى دارد.