به‌منظور عادت کردن به راکت‌گيرى صحيح و آشنائى با توپ و راکت‌، مبتديان بايد بازى‌هائى را انجام دهند که به بازى‌هاى مقدماتى معروف است. اين بازى‌ها بايد از ساده به مرکب و از آسان به مشکل ترتيب داده شود.