کار تيمى مانند زندگى روزمره است در اين راه، همکاري، بيشترين سهم را در پيشبرد اهداف به‌عهده دارد. در يک خانواده، همهٔ اعضاء سعى مى‌کنند با همکارى به هدف خود برسند. يک گروه کارى در اداره، کارخانه و يا هر قسمت ديگر، براى رسيدن به اهداف خود نياز به همکارى دارند.


مسلّماً همکارى گروهى مى‌تواند قدرت بيشترى را براى گروه به ارمغان آورد و همين امر دليل قاطعى است که همکارى تيمى را به مهمترين عنصر موفقيّت تبديل مى‌سازد. نياز اوليهٔ يک تيم فوتبال، همکارى در حمله و دفاع است و اهميت وظايف خطوط مختلف و هماهنگى آنها در اين ارتباط تقويت مى‌شود.


چگونه توپ را به گردش درآوريم؟ چطور به فضاى خالى برويم؟ به کجا برويم؟ چه موقع برويم؟ و چگونه بتوانيم بهره‌ورى بهترى از دوندگى خود در جريان بازى داشته باشيم؟ اينها همه مى‌تواند ثمرهٔ يک همکارى گروهى و تاکتيک تيمى باشد.


همان‌طور که در بسيارى از درگيرى‌هاى بدني، ميزان آمادگى بدن مى‌تواند نقش اصلى را ايفاء کند، در کارهاى تاکتيکى نيز شعور و آگاهى اين وظيفه را برعهده دارد بنابراين در فوتبال ابتدا ذهن و سپس بدن، مشکل‌گشا است.