جنس و سن

زنان و مردان جوان:

هر ورزشکارى که تا سى‌ويکم دسامبر سالى که مسابقات برگزار مى‌شود بيش از بيست‌سال نداشته باشد.


پا به سن گذاشته:

هر ورزشکار زنى که تا سى‌ويکم دسامبر سال برگزارى مسابقات ۳۵ سال به بالا داشته باشد.


پا به سن گذاشته:

هر ورزشکار مردى که تا سى‌ويکم دسامبر سال برگزارى مسابقات چهل سال به بالا داشته باشد.