وضعيت‌هايى براى کشش عضلات خلف مچ پا (خم‌کننده‌هاى مچ)


هدف:

عضلات خلف مچ نبايد مانع انعطاف طبيعى مچ باشند. کوتاهى عضلات خلف مچ موجب ازدياد تنش در عضلات قدام ساق پا گرديده است که نهايتاً منجر به پويوستيت مى‌گردد.