ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در پیش خطبه های نماز جمعه تهران تاکید کرد؛ با کسانی که امنیت را از بین ببرند به عنوان محارب برخورد می کنیم.

به گزارش فارس معاون اول قوه قضائیه افزود؛ امروز کسانی که اغتشاش کرده و در خیابان ها با چوب و قمه به جان عزاداران حسینی بیفتند و اماکن عمومی را تخریب کنند این کار آنها مصداق محاربه است و ما به عنوان محارب با آنها برخورد می کنیم. رئیسی با اشاره به اینکه دشمنان ایران از روز اول بعد از پیروزی انقلاب به دنبال ایجاد فتنه هستند، خاطرنشان کرد؛ فتنه بعد از انتخابات که رهبری نیز بارها از همین تریبون نسبت به آن هشدار دادند متاسفانه مورد توجه عده یی قرار نگرفت. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه تقلب رمز اغتشاشات بود، تصریح کرد؛ رهبری بارها نسبت به این مسائل هشدار دادند و گفتند دشمنان مانند گرگ دندان های خود را برای ضربه به نظام تیز کرده اند و اعلام کردند نباید زمینه را برای دشمنان ایجاد کرد اما متاسفانه این فریاد ها و هشدارها در بعضی موثر نیفتاد و کاری کردند که دشمن نیز فرصت را مناسب شمرده و در این حوادث حضور پیدا کند. رئیسی با اشاره به اینکه مردم باید بدانند ما به مطالبه آنها یعنی برخورد با اغتشاشگران پاسخ خواهیم داد، تصریح کرد؛ ما به عنوان وظیفه شرعی و قانونی خود و وظیفه همه دستگاه ها به هیچ عنوان در مقابل اغتشاشگران و کسانی که امنیت مردم را به خطر بیندازند، اغماض نخواهیم کرد.